flaga flaga
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
cytat
dzial
dzial strzalka Koszty postępowania sądowego obejmują opłaty i wydatki. Opłaty sądowe w postę- powaniu cywilnym są stałe, stosunkowe albo podstawowe...
  Opłata stała
 • dzial Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w u- stawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.
 • dzial Na przykład opłata sądowa od pozwu lub wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spa- dku wynosi 50 zł, o zaprzeczenie ojcostwa 200 zł, o dział spadku 500 zł, o rozwód lub se- parację 600 zł, o zniesienie współwłasności 1.000 zł.
  Opłata stosunkowa
 • dzial Opłata stosunkowa pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych
  i nie więcej niż 100 000 złotych. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.
  Opłata podstawowa
 • dzial Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.
  • Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie, w szczególności:
  • 1) pozew i pozew wzajemny;
  • 2) apelacja i zażalenie;
  • 3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-mocnego orzeczenia;
  • 4) sprzeciw od wyroku zaocznego;
  • 5) zarzuty od nakazu zapłaty;
  • 6) interwencja główna i uboczna.
  Wydatki obejmują w szczególności:
 • 1) koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem;
 • 2) zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;
 • 3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;
 • 4) wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesio-nych przez nie kosztów;
 • 5) koszty przeprowadzenia innych dowodów;
 • 6) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;
 • 7) koszty ogłoszeń;
 • 8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
 • 9) ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód
  oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi;
 • 10) koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego.
Kwestię opłat sądowych w postępowaniu cywilnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398).
dzial strzalka Do kosztów procesu karnego należą koszty sądowe, tj. opłaty i wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania oraz uzasadnione wydatki stron,
w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. Szczegółowe zasady wysokości opłat i wydatków w postępowaniu karnym reguluje ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. 1973 r. Nr 27 poz. 1 ze zm.). Opłaty uiszcza się na rzecz Skarbu Państwa, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie...

 • dzial Przykładowo, skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności:
  • Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie, w szczególności:
  • 1) do 3 miesięcy - 60 zł,
  • 2) do 6 miesięcy - 120 zł,
  • 3) do 1 roku - 180 zł,
  • 4) do 2 lat - 300 zł,
  • 5) do 5 lat - 400 zł,
  • 6) do 15 lat albo 25 lat - 600 zł.
 • Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10 %, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20 % od kwoty wymierzonej grzywny.
 • dzial W sprawach karnych wraz ze złożeniem wniosku lub prośby uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:
  • 1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
  • 2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,
  • 3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
  • 4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
  • 5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
  • 6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,
  • 7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 k.k.w. - 100 zł,
  • 8) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
  • 9) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
  • 10) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.
 • Wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego wynosi 300 zł.
 • Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.
dzial strzalka Postępowanie cywilne. W postępowaniu cywilnym osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest
w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów...

 • dzial Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.
 • dzial Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne (art. 771 k.p.c.). Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi.
 • dzial Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych z mocy ustawy:
  • 1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;
  • 2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;
  • 3) strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
  • 4) pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36;
  • 5) kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
  • 6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Pacjenta;
  • 7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
  • 8) inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
  • 9) strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
  • 9a) osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia;
  • 10) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia;
  • 11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta;
  • 12) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu gór-niczego, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ).
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje również zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym, które może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.
strzalka Postępowanie karne. W postępowaniu karnym sąd zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe. Sąd może zwolnić oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności (art. 632-624 k.p.k.). Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do oskarżyciela prywatnego.

strzalka Koszty notarialne. Nadto, ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) przewiduje, że jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.
stopka
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisów społecznościowych oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Więcej informacji można znaleźć w: Polityka plików cookie
Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).