flaga flaga
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
cytat
Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg terminu przedawnienia?

   Praktyka w zakresie wykładni art. 123 § 1 pkt 1 k.c., stanowiącego m.in., że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju przedsięwziętą bezpośrednio w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia nie jest jednolita. 

   Jeżeli chodzi o skutek złożenia wniosku o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności dla biegu przedawnienia, stanowisko Sądu Najwyższego również nie jest jednolite zarówno do bankowych oraz innych tytułów egzekucyjnych. W uzasadnieniu wyroku SN z 30 lipca 2003 r., sygn. akt II CKN 363/01 (niepubl.) stwierdzono, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi jest wprawdzie konieczny do wszczęcia egzekucji, lecz nie przerywa biegu przedawnienia, ponieważ nie zmierza bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. Skład orzekający odwołał się przy tym do tezy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1973 r., sygn. akt III PRN 111/72 (OSNCP 1974, nr 1, poz. 12). 

   Według aktualnej judykatury, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu bez względu na to, czy dotyczy on sądowego czy pozasądowego tytułu egzekucyjnego, czy też klauzula wykonalności jest wydana na podstawie art. 788 k.p.c. przerywa bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego tym tytułem (1).

    Po złożeniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przedawnienie zaczyna biec na nowo od zakończenia postępowania klauzulowego zakończonego tym wnioskiem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2008r., V CSK 386/07, LEX nr 361473). Należy uściślić, że chodzi tu o dzień wydania postanowienia. Przemawia za tym to, że takie postanowienie jest skuteczne z chwilą jego wydania (art. 360 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), a zatem od tej daty otwarła się wierzycielowi droga do podjęcia dalszych czynności zmierzających do realizacji roszczenia, a w szczególności do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 211/09, LEX nr 570115).

    Przedawnienie roszczeń majątkowych - jak się powszechnie przyjmuje - ma chronić dłużnika przed stanem niepewności wynikającym z bezczynności wierzyciela. Zaliczenie nadania klauzuli wykonalności do kategorii czynności "przygotowawczej" i odmówienie jej przymiotu "działania bezpośredniego" byłoby sprzeczne z istotą sądowego dochodzenia roszczeń i zaspokajania ich w drodze egzekucji, charakteryzującego się określoną w ustawach sekwencją czynności stron oraz organów wymiaru sprawiedliwości i egzekucyjnych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2004 r., II CK 478/03).

(1) por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03, OSNC 2005, Nr 22, poz. 58, oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2004 r., II CK 478/03, LEX nr 359477, z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 276/04, LEX nr 284135, z dnia 23 listopada 2011 r., IV CSK 156/11, OSNC - ZD 2013, Nr 1, poz. 7  


stopka
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisów społecznościowych oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Więcej informacji można znaleźć w: Polityka plików cookie
Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).