flaga flaga
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
cytat
Zbycie składnika majątku wspólnego przed ustaniem małżeństwa (wspólności majątkowej)

   Decyzja o rozstaniu i rozwodzie małżonków jest zazwyczaj decyzją przemyślaną, do której małżonkowie przygotowują  się nie tylko emocjonalnie, ale i finansowo. Niejednokrotnie małżonkowie przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego wyzbywają się składników majątku wspólnego. Skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi  ustala się w zasadzie według stanu w dacie ustania wspólności (zazwyczaj z chwilą uprawomocnienia wyroku rozwodowego lub wyroku o ustanowienie rozdzielności majątkowej, chyba że inaczej orzeczono). W postanowieniu z dnia 4 listopada 1999 r., II CKN 523/98 (Lex nr 737256) Sąd Najwyższy potwierdził, że przedmiotem podziału mogą być jedynie przedmioty majątkowe, które były objęte wspólnością w chwili jej ustania i które nadal znajdują się w majątku małżonków jako objęte ich współuprawnieniem w częściach ułamkowych.

   Czy w takiej sytuacji drugi małżonek nie ma szans na odzyskanie utraconego majątku?

   Niekoniecznie. Każdy z małżonków może żądać rozliczenia z tytułu nieuzasadnionego zbycia przez drugiego małżonka składników majątku wspólnego w czasie trwania wspólności majątkowej (art. 415 k.c.). Według art. 363 § 2 k.c., jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Tylko zatem w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków celowo wyzbywa się przedmiotów należących do majątku wspólnego przed ustaniem wspólności, przedmioty te lub ich równowartość (ustalona na datę podziału majątku wspólnego) podlegają rozliczeniu przy podziale.

   Umowa zbycia określonego składnika majątku wspólnego może również okazać się nieważna, gdyż zgodnie z art. 37 k.r.o. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania określonych czynności związanych z zarządem majątkiem wspólnym, a mających za przedmiot nieruchomość, budynek, lokal, użytkowanie wieczyste, gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo lub będąca darowizną. Do czasu potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia, umowa ma charakter czynności prawnej niezupełnej, która z chwilą odmowy potwierdzenia staje się czynnością prawną nieważną ex tunc, a wiec od chwili jej dokonania. Czynność potwierdzenia umowy może być dokonana przez małżonka także po ustaniu wspólności ustawowej,
stopka
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisów społecznościowych oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Więcej informacji można znaleźć w: Polityka plików cookie
Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).