flaga flaga
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
cytat
dzial
Aktualności orzecznicze i artykuły.
01-07-2019
Nie od dziś wiadomo, że niezmienność prawa utwierdza nas w przekonaniu o pewności jego obowiązywania. Co począć, kiedy w czasie trwania stosunku pracy zmieniają się przepisy prawa dotyczące podstawy zatrudnienia, nie regulując kwestii przejściowych i sytuacji prawnej podmiotów zatrudnionych na podstawie dotychczasowych przepisów.
27-06-2019
Małżonkowie przygotowując się do rozwodu (i przyszłego podziału majątku wspólnego) niejednokrotnie decydują się na zbycie poszczególnych składników majątku wspólnego (najczęściej samochodów). Co zrobić i jak się uchronić przed skutkami takich czynności?
27-06-2019
W postępowaniu o dział spadku sąd, podobnie jak w postępowaniu o podział majątku wspólnego, zgodnie z art. 686 k.p.c., rozstrzyga o wzajemnych roszczeniach spadkobierców z tytułu posiadania i używania przedmiotów spadkowych, pożytków i przychodów, poczynionych nakładów i spłaconych długów spadku. Czy spadkobierca lub były małżonek może dowolnie rozporządzać nabytymi przedmiotami lub udziałem w poszczególnych przedmiotach należących do spadku lub majątku wspólnego?
12-03-2019
Przedawnienie roszczeń majątkowych - jak się powszechnie przyjmuje - ma chronić dłużnika przed stanem niepewności wynikającym z bezczynności wierzyciela. Czy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności w postępowaniu toczącym się bez udziału dłużnika jest czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w celu zaspokojenia wierzyciela?
12-12-2017
Postępowanie sądowe mające za przedmiot podział majątku wspólnego małżonków lub dział spadku co do zasady powinno obejmować podział całego majątku zgromadzonego przez małżonków lub pozostawionego przez spadkodawcę. Inaczej jest w przypadku umów regulujących tę kwestię.
25-09-2017
W praktyce adwokackiej nierzadko można spotkać się z sytuacją, kiedy jedna ze stron umowy chce - z równych względów i przyczyn - „wycofać się” z umowy dożywocia. Zasadniczo umowy dożywocia nie można odwołać. Może ją rozwiązać tylko sąd, na żądanie jednej ze stron.
20-10-2016
Od 17 sierpnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. wprowadzające zmiany w zakresie właściwości sądów i prawa w sprawach spadkowych na obszarze Unii Europejskiej. Ma ono istotne znaczenia dla naszych rodaków i ich rodzin, chociażby czasowo przebywali na terenie UE.
20-10-2016
W dniu 19 listopada br. adwokat dr Ewa Kosior będzie udzielać nieodpłatnych porad prawnych przedsiębiorcom zgłaszającym się z zagadnieniami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej.
02-05-2016
Objęcie majątkiem wspólnym uprawnień i roszczeń wynikających z umowy leasingu ma ten skutek, iż konieczne jest ich uwzględnienie przy ustalaniu składu majątku wspólnego. Dotyczy to również praw z umowy leasingu.
31-03-2016
Zgodnie z k.c. właściciel może domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie najpóźniej w terminie jednego roku od dnia zwrotu rzeczy. W toku postępowania sądowego mogą się jednak pojawić wątpliwości, kiedy nastąpił zwrot rzeczy i z jakim zdarzeniem należy go wiązać.
27-01-2016
Niezwykle miło mi jest Państwu zarekomendować publikację mojego autorstwa pt. Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności, wyd. 1.
07-01-2016
Mam przyjemność zaprezentować Państwu fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt IV C 1053/14), w której reprezentowałam pozwaną. W ramach tego postępowania Sąd oddalił roszczenie o zachowek na podstawie zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.), a w szczególności zasady słuszności i sprawiedliwości.
27-09-2015
Skarga paulińska jest instrumentem zmierzającym do zapewnienia ochrony wierzycielowi w sytuacji gdy dłużnik celowo i świadomie uszczupla swój majątek w celu pokrzywdzenia tegoż wierzyciela. Instytucja ta ma długą tradycję prawną, a obecnie została uregulowana w art. 527 i nast. k.c.
12-05-2015
Zasadniczo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów. Obejmowanie własnych udziałów jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie z zachowaniem określonych warunków.
19-04-2015
Akcja zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką cieszy się niesłabnącą popularnością.
12-04-2015
W dniu 16 kwietnia 2015 r. w całym kraju odbędzie się akcja pn. IX Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych. Jest to inicjatywa Naczelnej Rady Adwokackiej kierowana do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach.
12-02-2015
Osobie powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługują liczne uprawnienia związane ze stosunkiem pracy, o których warto wiedzieć. Wynikają one przede wszystkim z przepisów zawartych w rozdziale 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej pn. Szczególne uprawnienia żołnierzy i ich rodzin.
11-01-2015
Aktualnie w Sejmie RP trwają prace zmierzające do uchwalenia zmiany Kodeksu cywilnego wprowadzającej zmiany w zakresie formy czynności prawnych, a także zmierzające do dalszej informatyzacji postępowania cywilnego
10-01-2015
Wkrótce Sejm RP podejmie prace nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zakłada, że nie trzeba będzie ograniczać praw rodzicielskich jednego z rodziców, jeśli po rozwodzie nie porozumieją się między sobą w sprawie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi.
30-12-2014
Liczba spraw o znęcanie od wielu lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Trudno tu wyznaczyć tendencję spadkową lub wzrostową, bo ta liczba zmienia się tylko nieznacznie w poszczególnych latach. Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej skutkom służy m.in. orzeczenie nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy.
15-12-2014
Rozpatrując kwestie związane z posadowieniem urządzeń elektroenergetycznych na posesji nie można pominąć tzw. zaszłości, czyli wyjaśnienia sytuacji prawnej tych urządzeń i wyjaśnić kiedy i na jakich zasadach zostały one wybudowane.
23-10-2014
Rozliczaniem czasu pracy pracowników szeregowych oraz kadry zarządzającej rządzą odrębne reguły. W prosty sposób przekłada się to na możliwość żądania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
14-10-2014
Każdemu kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania przewozowego ustalane na zasadach określonych w art. 77(5) § 3-5 Kodeksu pracy.
02-09-2014
Zapłata zachowku jest ustawowym obowiązkiem spadkobiercy testamentowego lub osoby obdarowanej przez spadkodawcę. Spadkodawca ma prawne możliwości kreowania kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po nim i kręgu uprawnionych do zachowku.
19-05-2014
Wnioski o wypłatę zawieszonych emerytur (tzw. wcześniejszych emerytur) będą przyjmowane do 19 lutego 2015 r.
09-04-2014
Dokonanie przez spadkodawcę darowizny w zasadzie zawsze powoduje, że osoba uprawniona będzie mogła domagać się od darczyńcy zapłaty należnego jej zachowku.
22-02-2014
Zaliczanie darowizn oraz zapisów windykacyjnych na schedę spadkową (tj. wartość udziału danego spadkobiercy w spadku) ma niezwykle istotne znaczenie w postępowaniu o dział spadku po zmarłym spadkodawcy. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że...
stopka
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisów społecznościowych oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Więcej informacji można znaleźć w: Polityka plików cookie
Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).